Privacy Policy JF Mode

 

JF Mode (JF Mode bv, JF Mode Dames, JF Mode Shoes & Hypes en JF Mode Kids) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JF Mode houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als JF Mode zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

 

Persoonsgegevens van onze klanten worden door JF Mode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de uitlevering van producten;
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst;
 • Het uitvragen van (anonieme) feedback over onze dienstverlening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst gesloten in een van onze winkels.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JF Mode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door JF Mode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Klantkaarthouders

 

Persoonsgegevens van klanten worden door JF Mode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Informeren over de start van de opruiming en de sale;
 • Het sparen van punten over de aankopen waarmee periodiek het recht ontstaat op een leuke korting in ruil voor de gespaarde punten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De klantenkaart overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JF Mode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer (enkel voor leveringen);
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Aankoophistorie.

Uw persoonsgegevens worden door JF Mode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog in de financiële administratie gedurende maximaal 7 jaar.
 •  

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door JF Mode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het een a twee keer per maand informeren van de geabonneerde over onze nieuwste collecties, acties en aanbiedingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming voor toesturen van de nieuwsbrief;
 • Klanten worden, als zij zich bij JF Mode registreren als klantkaarthouder, na een aankoop of plaatsen van een bestelling aangemeld op onze nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JF Mode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door JF Mode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is. Elk bericht wat wordt verstuurd bevat een mogelijkheid om u af te melden voor onze nieuwsbrief of direct mailing. Daarnaast is het ook mogelijk om dit direct bij de registratie aan te geven.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Sollicitanten

 

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door JF Mode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Werving van personeel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JF Mode de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Informatie over uw loopbaanverleden en opleidingen.

Uw persoonsgegevens worden door JF Mode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een sollicitatie heeft lopen en daarna nog maximaal 4 weken, tenzij er wordt overeengekomen dat de sollicitatie in portefeuille mag worden bewaard, dan maximaal 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht

 

Persoonsgegevens van medewerkers/bezoekers worden door JF Mode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vergroten van de veiligheid voor ons personeel en bezoekers en ter voorkoming van fraude en/of diefstal van goederen in en rond onze onderneming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JF Mode de volgende persoonsgegevens van u gebruiken:

 • Beelden/Foto’s

 

Uw persoonsgegevens worden door JF Mode opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of ter ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

 

Cookies

 

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

 

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door JF Mode zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie JF Mode samenwerkt. Hieronder vind u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de website:

 

 

 

 

 

Functionele cookies

JF Mode plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

JF Mode maakt gebruik van analytische cookies, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Sociale media

 

Op onze website kunt u informatie via sociale media delen, via de aanwezige sociale media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media van toepassing.

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van bezorging van producten;
 • Het verzorgen van systeembeheer;
 • Het verzorgen van onze nieuwsbrief.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

 

JF Mode bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens JF Mode van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Deze privacy policy is laatst aangepast op 06 november 2020.

Contactgegevens

 

JF Mode bv

Antwerpsestraat 7

4645BA Putte

Nederland

info@jfmode.com